Home / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě poctivesiti.cz a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu poctivesiti.cz je:

  Bc. Lenka Markéta Holasová, DiS.

  Strnadova 2393/8
  628 00 Brno-Líšeň
  IČO: 05739624

  zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Brna.

  tel: 777 198 907
  e-mail: info@poctivesiti.cz

   

 3. Kupující bere na vědomí skutečnost, že výrobky na e-shopu poctivesiti.cz jsou didaktické pomůcky a je třeba je používat v přítomnosti dospělé osoby.
 4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Nejsou však dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedeného na webové stránce poctivesiti.cz může kupující objednávat v rámci svého uživatelského účtu.
 2. Při registraci a objednávání zboží je kupující povinen uvádět pravdivě a správně všechny údaje. Údaje, které jsou uvedeny v jeho uživatelském účtu, je kupující při jakékoliv změně povinen aktualizovat, pokud chce učinit další objednávky. Informace, které budou uvedeny v uživatelském účtu při objednávání zboží, jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do tohoto účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet v případě, kdy kupující svůj učet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy poruší své povinnosti dle obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že jeho uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, zejména v případě, kdy je prováděna údržba hardwarového či softwarového vybavení prodávajícího.
 7. Založením uživatelského účtu dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujících a jeho objednávkách. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.
 8. Osobní údaje budou prodávajícím zpracovávány po dobu neurčitou. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání informací a obchodních sdělení). A to až do doby písemného vyjádření kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním na adresu prodávajícího. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i elektronická forma prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu info@poctivesiti.cz.

III. Uzavření kupní smlouvy

 1. Objednávky podané prostřednictvím internetového e-shopu poctivesiti.cz jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 2. Údaje, které uvede kupující, musí být přesné a pravdivé.
 3. Formulář pro elektronickou objednávku vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku, kdy je objednané zboží převzato kupujícím.
 4. Místem dodání je považována adresa, kterou kupující uvedl v objednávce.
 5. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 6. Kupující se zavazuje k tomu, že objednávka, kterou udělá na internetovém obchodu poctivesiti.cz, je závazná a zároveň bere na vědomí to, že je povinen zaplatit celkovou částku, případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce.
 7. V případě, že kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout jakékoliv další objednávky od tohoto kupujícího.
 8. Prodávající vystaví kupujícímu fakturu po uhrazení ceny zboží, včetně nákladů na dopravu, na jeho účet. Prodávající fakturu přiloží v tištěné podobě ke zboží.

IV. Expediční lhůty a dodací podmínky

 1. Objednané zboží prodávající zasílá prostřednictvím České pošty, případně služby Zásilkovna. Výše poštovného je uvedena v sekci „Doprava a platba“
 2. Osobní odběr zboží je možný v sídle provozovatele po předchozí platbě na účet.
 3. Prodávající je povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce. Kupující je povinen toto zboží převzít.
 4. V případě, že je na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.
 5. Pokud je zboží zasláno na dobírku a kupující si ho nepřevezme a vrátí se zpět prodávajícímu, má kupující povinnost uhradit prodávajícímu náklady spojené s doručením zboží.
 6. Platby jsou přijímány výhradně přes bankovní převod a prodávající tak nepodléhá zákonné povinnosti z elektronické evidence tržeb (EET).
 7. Pokud je v popisu objednaného produktu uvedeno „Skladem“, zasílá jej prodávající do tří dnů po připsání částky na účet. V případě dobírky zašle prodávající zboří do tří dnů po obdržení objednávky.
 8. V případě, že je u objednávky uvedena dostupnost jiná než „Skladem“, zašle prodávající objednané zboží následující den po této lhůtě.
 9. Tyto podmínky platí pro expedici v rámci České republiky. V případě, že kupující bude mít zájem o dodání zboží do zahraničí, sjedná s prodávajícím podmínky tohoto dodání individuálně e-mailem před objednávkou.

V. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni převzetí zboží.
 2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy, pokud bylo zboží upraveno podle přání kupujícího (např. ušití, zašití, přešití, našití).
 3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem), zaslaným na poštovní či e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou ve čl. I. těchto obchodních podmínek. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 4. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo jeho oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od něj obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 5. Kupující zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zašle zpět nebo je předá na adresu uvedenou ve čl. I. těchto obchodních podmínek. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží bude kupujícím odesláno zpět před uplynutím 14 dnů.
 6. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.
 7. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

VI. Reklamační podmínky, odpovědnost za vady, záruka

 1. Pokud vznikne na zboží dodaném e-shopem poctivesiti.cz reklamační důvod, může kupující uplatnit tuto skutečnost e-mailem.
 2. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese: info@poctivesiti.cz
 3. Oznámení o závadě musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefonní kontakt, e-mail, číslo objednávky, podrobný popis závady a návrh na řešení vzniklé situace.
 4. Kupující je povinen před potvrzením zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého na přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce.
 5. V případě poškození obalu kupující ihned s dopravcem sepíše kupující protokol o poškození zásilky a neprodleně o tom informuje prodávajícího.
 6. Prodávající informuje kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace.
 7. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkcí a škod vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 3. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 5. Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.
 6. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Datum obdržení:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Podpis (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

Datum:

 

Ochrana osobních údajů GDPR

Ochrana osobních údajů (GDPR) – Uzavřením objednávky dává zákazník souhlas s poskytnutím svých osobních údajů (adresa, tel pro doručení) pro dokončení obchodu a případné řešení reklamace či záruky. Tyto údaje nejsou zpřístupňovány ani poskytovány třetím osobám, s výjimkou poskytnutí nezbytných osobních údajů dopravcům za účelem dodání produktu.